Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio  ugdymo paskirtis –  padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.  Šis ugdymas  vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią parengė darželio darbo grupė –  ikimokyklinio ugdymo mokytojai, specialistai, vadovai. Programa „Vaikystės giraitė“ parengta 2007 metais (2011 m. atnaujinta),  atsižvelgiant į lankančių vaikų bei šeimų lūkesčius, poreikius. Ji – nuolat tobulinama. Programa  parengta vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais  ikimokyklinio ugdymo kriterijais https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F75FE2733AF1/asr ir ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis https://www.ikimokyklinis.lt/uploads/files/dir1049/dir52/dir2/17_0.php  Siekdami  atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, sėkmingai pritaikyti juos kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, stebime vaikų pažangą. Darželyje sukurta ir patvirtinta vaikų pažangos vertinimo sistema.

Ikimokyklinis ugdymas neprivalomas. Teikiamas vaikams nuo gimimo iki 5 metų (imtinai) arba iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas.

Dienos ritmas. Kiekviena darželio grupė turi individualų dienos ritmą, tačiau dažniausiai dienos struktūra būna tokia:

 • Vaikai renkasi į darželį – rytinis pasisveikinimas
 • Pusryčiai
 • Ryto ratas, kurio metu vaikai dalijasi įspūdžiais apie praėjusią dieną ir tariasi dėl dienos veiklų/ išvykų/ projektų/ svečių/ temų ir t.t.
 • Individuali vaiko ir/ ar pedagogo inicijuota ugdomoji veikla (tyrinėjimai, edukaciniai žaidimai, kūrybinė veikla (šokis, teatras, muzika ir dailė), aktyvi veikla lauke ar sporto salėje, išvykos ir kt.)
 • Pietūs
 • Poilsio laikas
 • Individuali vaiko ir/ ar pedagogo inicijuota ugdomoji veikla (tyrinėjimai, edukaciniai žaidimai, kūrybinė veikla (šokis, teatras, muzika ir dailė), aktyvi veikla lauke ar sporto salėje, išvykos ir kt.)
 • Pavakariai
 • Kelionė į namus

Vaikų ugdymas vyksta visą dieną – nuo atvykimo iki išvykimo (nuo 6.30 val.  iki 17.30 val.)

Vasarą nemažai vaikučių atostogauja, todėl grupės gali būti sujungiamos arba sudaromos naujos.

Ugdymas vyksta lietuvių ar  lenkų kalbomis.

Pagalba. Jei vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių tokiems vaikams teikiama reikiama švietimo specialistų (logopedo, socialinio pedagogo ir kt.) pagalba.

Ikimokyklinio ugdymo programą įstaigoje vykdo 7 ikimokyklinio ugdymo grupės:

 • „Zyliukų“ grupė (3-4 metai)
 • „Boružiukų“ grupė (4-5 metai)
 • „Drugelių“ grupė (3-4 metai)
 • „Voveriukų“ grupė (4-5metai)
 • „Žiogelių“ grupė (4-5 metai)
 • „Saulučių“ gr.  (lenkų ugdoma kalba 3-4 metai)
 • „Ežiukų“ gr. (lenkų ugdoma kalba 4-5 metai)