Administracija

 

“Jeigu aš galiu apie tai svajoti, vadinasi galiu ir padaryti“

 

Direktorė Edita Gujienė

 

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, II vadybinė kategorija, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos – metodininkės kvalifikacija.

1. Aiškina darželio bendruomenės nariams valstybinę bei regioninę švietimo politiką visuotinių bendruomenės susirinkimų, įstaigos mokytojų tarybos posėdžių, įstaigos tarybos posėdžių metu ar bendruomenės nariams pageidaujant abipusiai suderintu laiku.

2. Telkia darželio bendruomenę valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, mokyklos veiklos programai vykdyti.

3. Inicijuoja mokyklos strateginių ir metinių veiklos programų savalaikį kokybišką parengimą, užtikrina jų dermę su valstybės, savivaldybės programomis.

4. Organizuoja savalaikį darželio veiklos planavimą, planų, programų, tvarkaraščių patvirtinimą, vykdo jų priežiūrą.

5. Užtikrina palankų įstaigos   mikroklimatą, puoselėja demokratinius bendruomenės narių santykius.

6. Skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, vertina jų darbą.

7. Organizuoja mokytojų tarybos posėdžius.

8. Informuoja darželio bendruomenę apie jos veiklą ir pokyčius.

9. Užtikrina tinkamą ugdymo proceso vyksmą, ugdymo turinio kaitą, diegia naujoves, inicijuoja tyrimus, įtakojančius įstaigos veiklos efektyvumą.

10. Rūpinasi intelektualinio potencialo plėtojimu: sudaro sąlygas pedagogų kvalifikacijos tobulinimui ir atestavimui, vykdo pedagogų veiklos vertinimą. Nustatyta tvarka suderina su Švietimo skyriumi pedagogų atestacijos perspektyvinę programą.

11. Inicijuoja įstaigos vertinimą ir įsivertinimą.

12.  Stebi, tiria, analizuoja, vertina darželio veiklą, ugdymo rezultatus.

13.  Sudaro, keičia, nutraukia darbo sutartis su darbuotojais. Inicijuoja darbuotojų pareiginių instrukcijų rengimą ir jas tvirtina, rengia vidaus tvarkos taisykles, organizuoja jų projekto svarstymą ir teikia mokyklos tarybai aprobuoti.

14.  Rengia darželio nuostatus ir jų pataisas, teikia darželio tarybai

15.  Rengia darbuotojų tarifikaciją, atostogų grafikus ir nustatyta tvarka juos tvirtina.

16.  Kontroliuoja,   kad įstaigoje nebūtų rūkoma,   vartojami   alkoholiniai gėrimai, narkotinės   ir   psichotropinės   medžiagos;    skatina   sveiką gyvenseną, nusikalstamumo prevenciją, palaiko ryšius su Vaiko teisių apsaugos  tarnyba,   plėtoja  ryšius   su  vaikų tėvais   (globėjais, rūpintojais).

17.  Inicijuoja darbą su socialiai apleistais, remtinais vaikais, užtikrina nemokamo maitinimo organizavimą nustatyta tvarka.

18.  Tvirtina Vaiko gerovės komisiją, rūpinasi specialiosios pedagoginės-psichologinės pagalbos vaikams teikimu.

19.  Užtikrina įstaigos funkcionavimą, parengimą naujiems mokslo metams, sanitarines higienines darbo sąlygas. Atsako už darbų ir civilinę saugą, inicijuoja   darbuotojų  supažindinimą    su   darbų  saugos  taisyklėmis, kontroliuoja jų vykdymą, garantuoja vaikų ir darbuotojų saugumą.

20.  Atstovauja darželiui kitose institucijose, rūpinasi tarptautiniais ryšiais.

21.  Laiku ir kokybiškai vykdo Švietimo skyriaus vedėjo įsakymus, nurodymus ir pavedimus, darželio tarybos nutarimus, neprieštaraujančius veiklą reglamentuojantiems dokumentams.

22. Inicijuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą.

23.  Inicijuoja budėjimą darželyje, tvirtina budėjimo tvarką, grafikus.

24.  Atsako už biudžeto, specialiųjų ir grynųjų lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Janina Lukšienė

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, II vadybinė kategorija, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos – metodininkės kvalifikacija.

1. Buria komandas ir vadovauja strateginio plano rengimui ir įgyvendinimui; metinės veiklos programos rengimui ir įgyvendinimui, panaudojant vertinimo ir įsivertinimo išvadas.

2. Organizuoja darželio veiklos programos įgyvendinimą, ugdymo veiklų tvarkaraščių sudarymą, užtikrinant saugias ir sveikas darbo sąlygas.

3. Organizuoja ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, plėtoja darželio tradicijas.

4.  Koordinuoja mokytojų metodinės grupės veiklą, vadovauja mokytojų metodinei tarybai, mokytojų kvalifikacijos kėlimui. Rengia ugdymo priemonių, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus kūrybinėse grupėse. Stebi programų vykdymą.

5. Stebi ir analizuoja vaikų žinias, gebėjimus ir įgūdžius, vertina ugdymo rezultatus, vaikų pažangą.

6. Teikia pagalbą pedagogams ir kitiems specialistams, prižiūri, kaip vykdomi darželio veiklą reglamentuojantys dokumentai.

7. Koordinuoja  visų pedagoginių darbuotojų veiklą, skatina kelti kvalifikaciją ir atestuotis, vertina mokytojų atestacijos dokumentus, teikia siūlymus ir rekomendacijas vadovui.

8.  Organizuoja ir koordinuoja mokymo ir ugdymo priemonių įsigijimą, paskirstymą, panaudojimą ir priežiūrą. Vykdo viešųjų pirkimų procedūras.

9. Organizuoja vaikų ar pedagogų nelaimingų atsitikimų tyrimo darbą, atsako už savalaikį dokumentacijos pateikimą.

10. Vykdo pedagogų darbo laiko apskaitą, rengia įsakymų projektus.

11. Organizuoja vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą.

12. Vykdo ugdymo proceso priežiūrą, darbuotojų informavimą, konsultavimą, dokumentacijos tvarkingumą. Organizuoja tiriamąją veiklą.

13. Pildo pedagogų darbo užmokesčio tabelius, tvarko statistines ataskaitas, vaikų, pedagogų duomenų bazes.

14. Teikia siūlymus direktoriui dėl pedagoginių darbuotojų skatinimo ir patraukimo drausminėn atsakomybėn.

15. Inicijuoja ir koordinuoja įstaigos projektų įgyvendinimą, stiprina ryšius su socialiniais partneriais.

16. Organizuoja papildomo ugdymo būrelių darbą, dokumentų ir sutarčių pasirašymą su paslaugų teikėjais, atsako už sveikų ir saugių darbo sąlygų sudarymą papildomo ugdymo veiklos metu. Sudaro papildomo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštį ir užtikrina jo vykdymą.

17. Atsako už Vaiko gerovės komisijos darbą, koordinuoja jos veiklą, inicijuoja pagalbos vaikui ir šeimai teikimą.

18 Koordinuoja internetinio puslapio veiklą, aktualios informacijos atnaujinimą.

19.  Nesant direktoriui eina direktoriaus pareigas.