Administracija

 

“Jeigu aš galiu apie tai svajoti, vadinasi galiu ir padaryti“

 

Direktorė Edita Gujienė

Tel: +370 64028729

El. paštas: darzelis.peledziukas@gmail.com

 

 

DARBO PATIRTIS

 

Nuo 2000-05-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 1995 m. iki 2000 m.

 

 

 

 

 

 

Nuo 1987 m. iki 1995 m.

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 1982 m. iki 1987 m.

 

Direktorė
Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželis

Šiltnamių g. 6, Pagirių k.,  LT-14113, Vilniaus r., tel.: (8-5) 2605595.

·                                        Telkiu ir būriu darželio bendruomenę, darbo, projektines  grupes    valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui. Rengiu ir įgyvendinu šiuolaikiškos, modernios ugdymo įstaigos strategijas ir metines veiklos programas, numatau tobulinimo kryptis.

Inicijuoju ir koordinuoju programų, projektų vykdymą, vaikų ugdymo (-si) pasiekimų vertinimą, nuolatinį veiklų tobulinimą, personalo kvalifikacijos kėlimą. Užtikrinu vaikų ugdymo poreikių pagal amžiaus tarpsnius ir galimybes tenkinimą, modernių aplinkų kūrimą, aprūpinimą  šiuolaikiškomis priemonėmis. Sėkmingai įsisaviname, atsakingai ir racionaliai naudojame biudžeto bei paramos lėšas. Skatinu visos bendruomenės, socialinių partnerių bendravimo ir bendradarbiavimo bei mokymosi visą gyvenimą principus.

 

Personalo specialistė

UAB „Nemėžio komunalininkas“

Šiltnamių g.10, Pagirių k., LT-14113,  Vilniaus r.

·         Personalo ir dokumentų valdymas;

·         Darbas su kasos dokumentais;

·         Klientų aptarnavimas.

 

Bendrabučio auklėtoja, komendantė, poilsio bazės (Jalta, Ukraina) vadovė-administratorė.

VŽŪĮ „Vilinta“

Šiltnamių g., Pagirių k.,  LT-14113,  Vilniaus r.

·         Edukacinis darbas su vaikais ir suaugusiais, jų gyvenimo sąlygų užtikrinimas, mokymų ir laisvo laiko organizavimas;

·         Poilsio namų Jaltoje įrengimas, poilsiautojų apgyvendinimo, maitinimo ir poilsio organizavimas.

 

Darželio auklėtoja

Vilniaus lopšelis-darželis Nr. 17

·         Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas;

·         Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros ir ugdymo organizavimas bei užtikrinimas.

IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA

 

2013 m. kovo mėn.

 

 

 

2007 m. lapkričio mėn.

 

 

 

Nuo 1982 m. iki 1987 m.

 

 

 

 

 

Mokyklos vadovo antroji vadybos kvalifikacinė kategorija

Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželis

Šiltnamių g. 6, Pagirių k., LT-14113, Vilniaus r.

 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko  kvalifikacinė kategorija

Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželis

 

Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojos, ikimokyklinio auklėjimo metodininkės kvalifikacija

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

 

Pagrindinis dalykas: ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogika ir psichologija. Amžiaus tarpsnių fiziologija ir psichologija.  Kalbos kultūra. Filosofija.  Ikimokyklinio ugdymo metodikos.

ASMENINIAI GEBĖJIMAI

 

Gimtoji kalba Lietuvių
Kitos kalbos SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS
Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
Anglų k. B1 B1 B1 B1 B1
2020-11-10 UAB „Kalba.Lt“ pažyma  apie nustatyta užsienio kalbos mokėjimo lygį (B1) Nr. VIL-D011219

2020-06-18 UAB „Kalba.Lt“ pažyma apie nustatyta užsienio kalbos mokėjimo lygį (A2.2) Nr. VIL-010834

2007-12-20 Lietuvos „Žinijos“ draugijos švietimo ir mokymo centro pažymėjimas (A2)  Nr. M-845

Rusų  k. C2 C2 C2 C2 C2
Lenkų  k. B2 B2 B2 B2 B2
Lygmenys: A1/2: pradedantis vartotojas – B1/2: pažengęs vartotojas – C1/2: įgudęs vartotojas

Bendrieji Europos kalbų metmenys

 

Bendravimo gebėjimai Visa mano darbinė veikla – su žmonėmis ir tarp žmonių.
Profesinėje veikloje nuolat susiduriu su įvairių nuomonių ir požiūrių asmenimis. Diplomatija, kompromisai, kompetencija padeda kurti ir išlaikyti gerus santykius su vaikais, jų tėvais, personalu. Gebėjimus nuolat tobulinu.

 

Organizaciniai ir vadovavimo gebėjimai Vadovauju ir esu atsakinga už  55 darbuotojų  komandos veiklą,  nukreiptą į organizacijos tikslų įgyvendinimą. Visa įstaigos bendruomenė geba suvienyti jėgas ir naudodamasi žiniomis bei įgūdžiais, jausdama bendrą atsakomybę sėkmingai įveikia šiandienos iššūkius,  ieško ir randa sprendimus.

 

Pageidaujamam darbui reikalingi gebėjimai Esu atvira pokyčiams ir atkakli bei orientuota į tikslus.  Gyvenimo praktikoje ir profesinėje veikloje  išugdyti gebėjimai padeda sėkmingai analizuoti informaciją, bendrauti ir bendradarbiauti, atlikti užduotis,  priimti sprendimus, pasiekti rezultatų.

 

 

Skaitmeniniai gebėjimai Gerai išmanau darbą su informacinėmis sistemomis, kompiuterinėmis technologijomis. Įvaldžiusi Microsoft Office programas (Word, Excel, PowerPoint).  Naudojuosi įvairiomis interneto naršyklėmis, socialiniais tinklais, multimedija. Administruoju duomenų bazes: pedagogų, mokinių registrą, SVIS, CPO IS, elektroninę sistemą „Elis“.

2020-12-30 Europos regioninės plėtros fondo projekto pažymėjimas  (DigComp 2.1) (6 val)  Nr. 89883

2014m. MS Excel makroprogramavimas  Nr. ITMC14/1838V

 

 

Kiti gebėjimai Dalyvauju Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, vizituose, švietimo forumuose, skaitau pranešimus. Dalyvauju  naujų dokumentų, tvarkų rengimo grupėse,  konsultacijose. Skatinu mokytojų lyderystę ir vadybinius gebėjimus savo veikloje.

 

Vairuotojo pažymėjimas B kategorija

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

Tarptautinės konferencijos, projektai,

seminarai,  vizitai

 • Tarptautinis seminaras „Ikimokyklinio ugdymo tendencijos ir praktiniai ugdymo modeliai Čekijoje“, Pedagoginių studijų kaitos centras, pažymėjimas Nr. 143, 2004 m.
 • Tarptautinis Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL projektas  „FORWARD! Šeima ir darbas – suderinami“, buvau projekto Lietuvoje koordinatorė, 2004-2009 m.
 • Tarptautinės Vystymo bendrijos susitikimas Portugalijoje. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, 2006 m.
 • Tarptautinis susitikimas ir pažintiniai vizitai Prancūzijoje Tulūzoje, 2006 m.
 • Tarptautinė konferencija „Improving Childcare“ Vilnius. Skaitytas pranešimas, 2007 m.
 • Tarptautinis susitikimas. Vokietijos, Belgijos, Italijos ir Liuksemburgo atstovai lankėsi Pagirių „Pelėdžiuko“ darželyje kur susipažino su teikiamomis kompleksinėmis paslaugomis vaikui ir šeimai.
 • Tarptautinis seminaras „Lankstūs vaikų priežiūros modeliai“, konferencija, diskusijos. Belgija, Gento miestas, 2007 m.
 • Konferencija „Lisabonos strategijos įgyvendinimo skatinimas – partnerystė, tarptautinis bendradarbiavimas ir novatoriškumas“, „Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektų rezultatai ir jų panaudojimo galimybės“, 2009 m.
 • Konferencija „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas: teoriniai, teisiniai ir praktiniai aspektai“ Europos miestų tinklo „Miestai vaikams“ (Cities for Children) grupės susitikimas, 2010 m.
 • “Say hello to the world” – Slovėnijos FINI instituto tarptautinis  2 metų projektas. Tarptautinis tolerantiško darželio sertifikatas.  Organizuotas ir vestas pažintinis tarptautinis seminaras Lietuvos partneriams. 2014 m.
 • “Mokyklos veiklos tobulinimas” P.P.L.E. seminaras, 2014 m.
 • “Kurkime geresnį pasaulį vaikams” Reach for change (Švedija),  2017 m.

 

Skaityti pranešimai

ir patirties sklaida

 • „Ikimokyklinio ugdymo realijos ir perspektyvos“, Vilniaus   vadovų konferencija, pranešimas, 2004m.
 • „Mokomės vidaus audito metodikos”, skaičiau pranešimą, konsultavau Vilniaus rajono auklėtojas ir  mokytojas, 2006 m.
 • „Švietimo pagalba vaikui ir šeimai“, skaičiau pranešimą respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Priešmokyklinis ugdymas: patirtis ir lūkesčiai“, Kaunas, 2006 m.
 • Atvirų durų diena Pagirių „Pelėdžiuko“ darželyje. Švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių atstovams, politikams, bendruomenės atstovams pristatyta EQUAL projekto įgyvendinimo patirtis, 2006 m.
 • „Tarptautinio EQUAL projekto įgyvendinimo darželyje patirtis“, „Apskriti stalai“  Panevėžio,  Šiaulių, Utenos savivaldybės ir švietimo įstaigų atstovams. Pranešimai, diskusijos, 2007 m.
 • Mokytojų veiklos ir patirties sklaidos metodinė konferencija „Ugdymo įstaigos tobulinimas ir kaita – investicija į vaikus, jų individualumą, į ateitį“, pranešimas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ypatumai“ , Vilniaus r., 2010 m.
 • „Pagalba vaikui ir šeimai: ikimokyklinių įstaigų patirtis ir lūkesčiai“. Konferencija „Šeima ir darbas suderinami“. Skaičiau pranešimą ŠMM, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus universiteto, LR pramoninkų konfederacijos ir kt. institucijų  atstovams, seimo nariams, Vilnius, 2007 m.
 • „Ikimokyklinio ugdymo situacija Lietuvoje. Pagalba vaikui ir šeimai, ikimokyklinės įstaigos patirtis“, pranešimas tarptautinėje konferencijoje, 2008 m.
 • Pranešimas „Švietimo paslaugų įvairovė ikimokyklinėje įstaigoje“, Vilniaus r., 2008 m.
 • Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sklaida“ pristatymas, 2011m.
 • Pranešimas “Sėkmės ugdymas” konferencijoje “Mokymasis visą gyvenimą – reali investicija į ateitį” LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas, 2015 m.
 • „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų veiklos vertinimas”, pranešimas Vilniaus r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pasitarime, 2016 m.
 • „Ikimokyklinukai – mokymosi visą gyvenimą starte”, pranešimas Vilniaus r. mokytojų metodinėje konferencijoje, 2017 m.
 • „(Ne)tradiciniai ugdymo metodai ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme”, pranešimas tarptautinėje  konferencijoje “Ugdymas kitaip. Idėjos ir galimybės”, 2018 m.
 • „Tradicinės ir modernios aplinkos dermė ugdant etninę kultūrą”, pranešimas respublikinėje konferencijoje “Kūrybiškas edukacinių erdvių kūrimas ir panaudojimas ugdomajame procese“, 2018 m.
 • „Ekologinės sampratos formavimas nuo darželio” ,  konferencija Vilniaus rajono mokytojams 2019 m.
 • „Mažais žingsneliais į lietuvių (valstybinės) kalbos pasaulį”, pranešimas, Vilniaus r. , 2020 m.

 

Dalyvavimas ekspertinėje veikloje

 • Dalyvavau „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodikos“ rengime, ŠMM, 2005 m.
 • Konsultavau ir vedžiau mokymus Vilniaus r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams ir vadovams „Mokomės vidaus audito metodikos“. Užsakovas: Vilniaus r. administracijos Švietimo skyrius, 2006 m.
 • Atlikau „Komandinio darbo mokymų Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių institucijų vadovams“ programų teikėjų ekspertinį vertinimą. Projekto kodas VPI – 2.3.ŠMM-03-M-01-002 Užsakovas: Mokytojų kompetencijos centras, 2009 m.
 • Dalyvavau Vilniaus r. vadovų konsultacijose – aptarimuose rengiant Vilniaus rajono ikimokyklinių įstaigų Metinių veiklos programų gaires. Užsakovas: Vilniaus r. administracijos Švietimo skyrius, 2010 m.

 

Straipsniai ir leidiniai

 • Parengiau pedagoginio darbo patirties sklaidos darbą „Ritminė gimnastika Pagirių „Pelėdžiuko“ darželyje“ . Darbas buvo atrinktas ir dalyvavo nuolatinėje metodinių darbų parodoje PPRC 2007 m.
 • Leidinio „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo rekomendacijos“ bendraautorė. Danieliaus leidykla, Vilnius, 2007 m.
 • Leidinio „Šeimos ir darbo derinimo galimybės“ EQUAL projekto „Forward! Šeima ir darbas suderinami“ patirtis, bendraautorė. Danieliaus leidykla, Vilnius, 2007 m.

 

Apdovanojimai

 • ES Paramos kontaktų mugė. LR Finansų ministrės Europos burių apdovanojimas  „Už pažangų švietimą“, 2010 m.
 • Vilniaus rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėjo padėka už aktyvią pedagoginę veiklą bei puikius veiklos rezultatus 2011 m.

 __________________________________

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Janina Lukšienė

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, II vadybinė kategorija, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos – metodininkės kvalifikacija.

1. Buria komandas ir vadovauja strateginio plano rengimui ir įgyvendinimui; metinės veiklos programos rengimui ir įgyvendinimui, panaudojant vertinimo ir įsivertinimo išvadas.

2. Organizuoja darželio veiklos programos įgyvendinimą, ugdymo veiklų tvarkaraščių sudarymą, užtikrinant saugias ir sveikas darbo sąlygas.

3. Organizuoja ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, plėtoja darželio tradicijas.

4.  Koordinuoja mokytojų metodinės grupės veiklą, vadovauja mokytojų metodinei tarybai, mokytojų kvalifikacijos kėlimui. Rengia ugdymo priemonių, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus kūrybinėse grupėse. Stebi programų vykdymą.

5. Stebi ir analizuoja vaikų žinias, gebėjimus ir įgūdžius, vertina ugdymo rezultatus, vaikų pažangą.

6. Teikia pagalbą pedagogams ir kitiems specialistams, prižiūri, kaip vykdomi darželio veiklą reglamentuojantys dokumentai.

7. Koordinuoja  visų pedagoginių darbuotojų veiklą, skatina kelti kvalifikaciją ir atestuotis, vertina mokytojų atestacijos dokumentus, teikia siūlymus ir rekomendacijas vadovui.

8.  Organizuoja ir koordinuoja mokymo ir ugdymo priemonių įsigijimą, paskirstymą, panaudojimą ir priežiūrą. Vykdo viešųjų pirkimų procedūras.

9. Organizuoja vaikų ar pedagogų nelaimingų atsitikimų tyrimo darbą, atsako už savalaikį dokumentacijos pateikimą.

10. Vykdo pedagogų darbo laiko apskaitą, rengia įsakymų projektus.

11. Organizuoja vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą.

12. Vykdo ugdymo proceso priežiūrą, darbuotojų informavimą, konsultavimą, dokumentacijos tvarkingumą. Organizuoja tiriamąją veiklą.

13. Pildo pedagogų darbo užmokesčio tabelius, tvarko statistines ataskaitas, vaikų, pedagogų duomenų bazes.

14. Teikia siūlymus direktoriui dėl pedagoginių darbuotojų skatinimo ir patraukimo drausminėn atsakomybėn.

15. Inicijuoja ir koordinuoja įstaigos projektų įgyvendinimą, stiprina ryšius su socialiniais partneriais.

16. Organizuoja papildomo ugdymo būrelių darbą, dokumentų ir sutarčių pasirašymą su paslaugų teikėjais, atsako už sveikų ir saugių darbo sąlygų sudarymą papildomo ugdymo veiklos metu. Sudaro papildomo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštį ir užtikrina jo vykdymą.

17. Atsako už Vaiko gerovės komisijos darbą, koordinuoja jos veiklą, inicijuoja pagalbos vaikui ir šeimai teikimą.

18 Koordinuoja internetinio puslapio veiklą, aktualios informacijos atnaujinimą.

19.  Nesant direktoriui eina direktoriaus pareigas.