Administracija

 

“Jeigu aš galiu apie tai svajoti, vadinasi galiu ir padaryti“

 

Direktorė Edita Gujienė

CV – Parsisiųsti pdf formatu

Tel: +370 64028729

El. paštas: darzelis.peledziukas@gmail.com

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Janina Lukšienė

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, II vadybinė kategorija, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos – metodininkės kvalifikacija.

1. Buria komandas ir vadovauja strateginio plano rengimui ir įgyvendinimui; metinės veiklos programos rengimui ir įgyvendinimui, panaudojant vertinimo ir įsivertinimo išvadas.

2. Organizuoja darželio veiklos programos įgyvendinimą, ugdymo veiklų tvarkaraščių sudarymą, užtikrinant saugias ir sveikas darbo sąlygas.

3. Organizuoja ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, plėtoja darželio tradicijas.

4.  Koordinuoja mokytojų metodinės grupės veiklą, vadovauja mokytojų metodinei tarybai, mokytojų kvalifikacijos kėlimui. Rengia ugdymo priemonių, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus kūrybinėse grupėse. Stebi programų vykdymą.

5. Stebi ir analizuoja vaikų žinias, gebėjimus ir įgūdžius, vertina ugdymo rezultatus, vaikų pažangą.

6. Teikia pagalbą pedagogams ir kitiems specialistams, prižiūri, kaip vykdomi darželio veiklą reglamentuojantys dokumentai.

7. Koordinuoja  visų pedagoginių darbuotojų veiklą, skatina kelti kvalifikaciją ir atestuotis, vertina mokytojų atestacijos dokumentus, teikia siūlymus ir rekomendacijas vadovui.

8.  Organizuoja ir koordinuoja mokymo ir ugdymo priemonių įsigijimą, paskirstymą, panaudojimą ir priežiūrą. Vykdo viešųjų pirkimų procedūras.

9. Organizuoja vaikų ar pedagogų nelaimingų atsitikimų tyrimo darbą, atsako už savalaikį dokumentacijos pateikimą.

10. Vykdo pedagogų darbo laiko apskaitą, rengia įsakymų projektus.

11. Organizuoja vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą.

12. Vykdo ugdymo proceso priežiūrą, darbuotojų informavimą, konsultavimą, dokumentacijos tvarkingumą. Organizuoja tiriamąją veiklą.

13. Pildo pedagogų darbo užmokesčio tabelius, tvarko statistines ataskaitas, vaikų, pedagogų duomenų bazes.

14. Teikia siūlymus direktoriui dėl pedagoginių darbuotojų skatinimo ir patraukimo drausminėn atsakomybėn.

15. Inicijuoja ir koordinuoja įstaigos projektų įgyvendinimą, stiprina ryšius su socialiniais partneriais.

16. Organizuoja papildomo ugdymo būrelių darbą, dokumentų ir sutarčių pasirašymą su paslaugų teikėjais, atsako už sveikų ir saugių darbo sąlygų sudarymą papildomo ugdymo veiklos metu. Sudaro papildomo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštį ir užtikrina jo vykdymą.

17. Atsako už Vaiko gerovės komisijos darbą, koordinuoja jos veiklą, inicijuoja pagalbos vaikui ir šeimai teikimą.

18 Koordinuoja internetinio puslapio veiklą, aktualios informacijos atnaujinimą.

19.  Nesant direktoriui eina direktoriaus pareigas.