DARŽELIO TARYBA

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

 

Įstaigos taryba – aukščiausioji vaikų darželio savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

Pirmininkė – Kristina Butkevič, pedagogų atstovas;

Sekretorė – Vitalija Butkienė, socialinė pedagogė.

Nariai:

 • Teresa Svirskaja, mokytojų atstovas;
 • Janina Lukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Vitalija Butkienė, socialinė pedagogė;
 • Monika Šerpytienė, tėvų atstovas;
 • Renata Binkevičienė, tėvų atstovas;
 • Margarita Zeleva, tėvų atstovas.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO TARYBA

 

Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ lopšelio-darželio darbo taryba (toliau vadinama – darbo taryba) – kolegialus darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ lopšelio-darželio darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Pirmininkė – Alina Chaninovič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Sekretorė – Julija Bielinienė, pedagogų atstovas.

Nariai:

 • Stanislava Bordovskaja, pedagogų atstovas.

 

 

MOKYTOJŲ TARYBA

 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Pagirių „Pelėdžiuko“ lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti

Mokytojų tarybos pagrindinės funkcijos:

 • Inicijuoja organizacijos kaitos procesus;
 • formuoja ir koreguoja strateginius ir metinius veiklos tikslus;
 • analizuoja ugdymo rezultatus;
 • analizuoja, kaip įstaiga vykdo veiklos ir ugdymo programas;
 • skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą.

Mokytojų tarybos sudėtis:

Mokytojų tarybai vadovauja direktorius.

Sekretorė –  Silvija Leknickeinė.

Nariai – visi pedagogai bei pagalbos mokiniui specialistai.