Komisijos ir darbo grupės

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

 

VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO ĮSTAIGOJE GRUPĖ

Nariai:

Janina Lukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Ilona Turbinova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Danuta Gurina, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

 

EDUKACINIŲ APLINKŲ KŪRIMO GRUPĖ

Nariai:

Janina Lukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Ilona Turbinova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Egidija Voverienė, meninio ugdymo mokytoja;

Kristina Butkevič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Danuta Gurina, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Marija Mažuto, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Justina Budreikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

SVEIKATOS, SPORTO IR EKOLOGINIO UGDYMO GRUPĖ

Pirmininkė – Alina Čemierys, judesio korekcijos mokytoja.

Nariai:

Janina Lukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Teresa Svirskaja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ilona Paškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Alina Chaninovič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Olga Karpovič, logopedė.

 

INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMO DARBO GRUPĖ

 

Interneto svetainės kūrimo grupė nuolat teikia, atnaujina, kuria aktualią informaciją internetinėje svetainėje.

 

Nariai:

 • Egidija Voverienė, meninio ugdymo mokytoja;
 • Janina Lukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Ilona Turbinova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Ilona Paškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Alina Chaninovič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

ŠVENČIŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO GRUPĖ

 

Nariai:

 • Egidija Voverienė, meninio ugdymo mokytoja;
 • Valentina Kavaliauskienė, meninio ugdymo mokytoja;
 • Genutė Armokavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Alina Chaninovič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Ramunė Tareilienė, ūkio vedėja;
 • Jūratė Griežienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

 

Viešųjų pirkimų komisijos paskirtis – organizuoti ir atlikti įstaigos viešuosius pirkimus.

Komisijos pirmininkė – Nijolė Tukienė, maisto sandėlininkė.

Nariai:

 • Janina Lukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Ramunė Tareilienė, ūkio vedėja;
 • Liucija Neverovič, mokytojo padėjėja;
 • Linareta Šimkūnienė, ūkio vedėja.

 

ATESTACIJOS KOMISIJA

 

Atestacijos komisija teikia informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams (išskyrus psichologus) apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas bei atestacijos komisijos nutarimus, svarsto klausimus dėl mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Pirmininkė – Edita Gujienė, direktorė.

Nariai:

 • Nijolia Ragucka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Janina Lukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Lina Antanėnienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
 • Danuta Gurina, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Vaiko gerovės komisijos paskirtis  spręsti ugdytinių specialiųjų ugdymo (si) poreikių pradinio vertinimo, ugdymo organizavimo, pagalbos teikimo klausimus įstaigoje.

Vaiko gerovės komisija:

 • gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, atlieka vaiko, turinčio ugdymo (si) sunkumų, pradinį vertinimą ir pildo pažymą dėl specialiųjų ugdymo (si) poreikių pradinio vertinimo;
 • kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijas su vaiku dirbančiam pedagogui;
 • konsultuoja tėvus (ar vaiko globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą jų vaiko ugdymo (si) klausimais;
 • aprobuoja pedagogų parengtas individualias programas;
 • gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, siunčia vaiką nuodugniai įvertinti į pedagoginę psichologinę tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra įstaiga;
 • teikia siūlymus įstaigos vadovui, mokytojų tarybai, įstaigos tarybai dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymo (si) organizavimo tobulinimo ir jų specialiųjų ugdymo (si) poreikių tenkinimo.

Pirmininkė – Ilona Turbinova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininkės pavaduotoja – Janina  Lukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė: Olga Karpovič, logopedė.

Nariai:

 • Kristina Butkevič – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Justina Boguševičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Danuta Gurina – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Vitalija Butkienė – socialinė pedagogė;
 • Jurgita Laurinavičienė – psichologė;
 • Alina Čemierys – judesio korekcijos mokytoja.