DARŽELIO TARYBA

DARŽELIO TARYBA

 

Įstaigos taryba – aukščiausioji vaikų darželio savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

Pirmininkė – Kristina Butkevič, pedagogų atstovas;

Sekretorė – Raimonda Roslekienė, tėvų atstovas.

Nariai:

  • Teresa Svirskaja, mokytojų atstovas;
  • Aldona Kašėtienė, mokytojų atstovas;
  • Monika Šerpytienė, tėvų atstovas;
  • Renata Binkevičienė, tėvų atstovas.

 

DARŽELIO DARBO TARYBA

 

Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio darbo taryba (toliau vadinama – darbo taryba) – kolegialus darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Pirmininkė – Kristina Butkevič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Sekretorė – Rūta Dovidaitienė, socialinė pedagogė.

Nariai:

  • Oksana Garbatovič, mokytojo padėjėja.

 

 

MOKYTOJŲ TARYBA

 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti

Mokytojų tarybos pagrindinės funkcijos:

  • Inicijuoja organizacijos kaitos procesus;
  • formuoja ir koreguoja strateginius ir metinius veiklos tikslus;
  • analizuoja ugdymo rezultatus;
  • analizuoja, kaip įstaiga vykdo veiklos ir ugdymo programas;
  • skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą.

Mokytojų tarybos sudėtis:

Mokytojų tarybai vadovauja direktorius.

Sekretorė –  Ilona Paškevičienė.

Nariai – visi pedagogai bei pagalbos mokiniui specialistai.