Komisijos ir darbo grupės

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

 

 

VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO ĮSTAIGOJE GRUPĖ

Nariai:

Janina Lukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Rūta Dovidaitienė, socialinė pedagogė;

Ilona Paškevičienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Rūta Remėzaitė, psichologo asistentė.

 

VAIKŲ GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO KOMISIJA

Nariai:

Rūta Dovidaitienė, socialinė pedagogė;

Kristina Butkevič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Raimonda Roslekienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Alina Chaninovič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Teresa Svirskaja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

SVEIKATOS, SPORTO IR EKOLOGINIO UGDYMO GRUPĖ

Pirmininkė – Alina Čemierys, judesio korekcijos mokytoja.

Nariai:

Teresa Svirskaja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ilona Paškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Danuta Gurina, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Rūta Dovidaitienė, socialinė pedagogė.

 

 

INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMO DARBO GRUPĖ

 

Interneto svetainės kūrimo grupė nuolat teikia, atnaujina, kuria aktualią informaciją internetinėje svetainėje.

 

Nariai:

 • Egidija Voverienė, meninio ugdymo mokytoja;
 • Janina Lukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Rūta Dovidaitienė, socialinė pedagogė;
 • Ilona Paškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Alina Chaninovič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rūta Remėzaitė, psichologo asistentė.

ŠVENČIŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO GRUPĖ

 

Nariai:

 • Egidija Voverienė, meninio ugdymo mokytoja;
 • Valentina Kavaliauskienė, meninio ugdymo mokytoja;
 • Genutė Armokavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Justina Jakovleva, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Alina Čemierys, judesio korekcijos mokytoja;
 • Alina Chaninovič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Ramunė Tareilienė, ūkio vedėja;
 • Jūratė Griežienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

 

Viešųjų pirkimų komisijos paskirtis – organizuoti ir atlikti įstaigos viešuosius pirkimus.

Komisijos pirmininkė – Nijolė Tukienė, maisto sandėlininkė.

Nariai:

 • Janina Lukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Ramunė Tareilienė, ūkio vedėja;
 • Liucija Neverovič, mokytojo padėjėja;
 • Linareta Šimkūnienė, ūkio vedėja.

 

ATESTACIJOS KOMISIJA

 

Atestacijos komisija teikia informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams (išskyrus psichologus) apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas bei atestacijos komisijos nutarimus, svarsto klausimus dėl mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Pirmininkė – Edita Gujienė, direktorė.

Nariai:

 • Nijolia Ragucka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Janina Lukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Aldona Kašėtienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
 • Danuta Gurina, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
 • Kristina Butkevič, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Vaiko gerovės komisijos paskirtis  spręsti ugdytinių specialiųjų ugdymo (si) poreikių pradinio vertinimo, ugdymo organizavimo, pagalbos teikimo klausimus įstaigoje.

Vaiko gerovės komisija:

 • gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, atlieka vaiko, turinčio ugdymo (si) sunkumų, pradinį vertinimą ir pildo pažymą dėl specialiųjų ugdymo (si) poreikių pradinio vertinimo;
 • kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijas su vaiku dirbančiam pedagogui;
 • konsultuoja tėvus (ar vaiko globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą jų vaiko ugdymo (si) klausimais;
 • aprobuoja pedagogų parengtas individualias programas;
 • gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, siunčia vaiką nuodugniai įvertinti į pedagoginę psichologinę tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra įstaiga;
 • teikia siūlymus įstaigos vadovui, mokytojų tarybai, įstaigos tarybai dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymo (si) organizavimo tobulinimo ir jų specialiųjų ugdymo (si) poreikių tenkinimo.

Pirmininkė – Janina Lukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininkės pavaduotoja – Rūta Dovidaitienė; socialinė pedagogė.

Sekretorė: Rūta Remėzaitė; psichologo asistentė.

Nariai:

 • Kristina Butkevič – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Danuta Gurina – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Olga Karpovič – logopedė;
 • Alina Čemierys – judesio korekcijos mokytoja;
 • Loreta Jusevičienė – tėvų atstovas;