Komisijos ir darbo grupės

VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO ĮSTAIGOJE GRUPĖ

Nariai:

Janina Lukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Ilona Turbinova, socialinė pedagogė,

Ilona Paškevičienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą,

Dorota Lukša, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

VAIKŲ GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO KOMISIJA

Nariai:

Ilona Turbinova, socialinė pedagogė,

Kristina Butkevič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Jurgita Jurgelevičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Renata Miliūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Teresa Svirskaja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

SVEIKATOS, SPORTO IR EKOLOGINIO UGDYMO GRUPĖ

Pirmininkė – Teresa Svirskaja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Nariai:

Alina Čemierys, judesio korekcijos mokytoja,

Ilona Paškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Danuta Gurina, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Ilona Turbinova, socialinė pedagogė.

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS TURINIO ATNAUJINIMO IR VERTINIMO GRUPĖ

 • Janina Lukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Raimonda Roslekienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Alina Chaninovič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Jurgita Jurgelevičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Ilona Paškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMO DARBO GRUPĖ

Interneto svetainės kūrimo grupė nuolat teikia, atnaujina, kuria aktualią informaciją internetinėje svetainėje.

Nariai:

 • Egidija Voverienė, meninio ugdymo mokytoja,
 • Janina Lukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Ilona Turbinova, socialinė pedagogė,
 • Ilona Paškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Alina Chaninovič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Danuta Gurina, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

 

ŠVENČIŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO GRUPĖ

Nariai:

 • Egidija Voverienė, meninio ugdymo mokytoja,
 • Teresa Svirskaja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Marytė Tumienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Rimutė Kuskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Jūratė Griežienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Viešųjų pirkimų komisijos paskirtis – organizuoti ir atlikti įstaigos viešuosius pirkimus.

Nariai:

 • Komisijos pirmininkė – Nijolė Tukienė, maisto sandėlininkė,
 • Janina Lukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Violė Razulienė, ūkio vedėja,
 • Marija Mečkauskienė, mokytojo padėjėja.

 

ATESTACIJOS KOMISIJA

Atestacijos komisija teikia informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams (išskyrus psichologus) apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas bei atestacijos komisijos nutarimus, svarsto klausimus dėl mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Pirmininkė – Edita Gujienė, direktorė,

Nariai:

 • Nijolia Ragucka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė,
 • Janina Lukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Aldona Kašėtienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą,
 • Danuta Gurina, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą,
 • Kristina Butkevič, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Pirmininkė – Janina Lukšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Sekretorė – Ilona Turbinova, socialinė pedagogė,

Nariai:

 • Alina Čemierys, judesio korekcijos mokytoja,
 • Danuta Gurina, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdumo programą,
 • Kristina Butkevič, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą,

 

Vaiko gerovės komisijos paskirtis  spręsti ugdytinių specialiųjų ugdymo (si) poreikių pradinio vertinimo, ugdymo organizavimo, pagalbos teikimo klausimus įstaigoje.

Vaiko gerovės komisija:

 • gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, atlieka vaiko, turinčio ugdymo (si) sunkumų, pradinį vertinimą ir pildo pažymą dėl specialiųjų ugdymo (si) poreikių pradinio vertinimo;
 • kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijas su vaiku dirbančiam pedagogui;
 • konsultuoja tėvus (ar vaiko globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą jų vaiko ugdymo (si) klausimais;
 • aprobuoja pedagogų parengtas individualias programas;
 • gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, siunčia vaiką nuodugniai įvertinti į pedagoginę psichologinę tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra įstaiga;
 • teikia siūlymus įstaigos vadovui, mokytojų tarybai, įstaigos tarybai dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymo (si) organizavimo tobulinimo ir jų specialiųjų ugdymo (si) poreikių tenkinimo.

Vaiko gerovės komisijos sudėtį tvirtina direktorius. Vaiko gerovės komisijai vadovauja komisijos pirmininkas.